On Modeling Metabolic Systems

By Doraiswami Ramkrishna